តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បី setup codeblock ជាមួយ sfml ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ?

I tried to build a C++ game code that I have download somewhere on the internet. I have downloaded the SFML library and follow instruction on SFML website. But it cannot be builded. it show error “sfml-graphic-2.dll is missing”. So I tried to copy the dll files to the app location. But, It still didn’t work.

សួរ ថ្ងៃទី​ 20 ខែ​កុម្ភៈ 2019 ក្នុង កូដ.
បញ្ចេញ​មតិ
0 ចម្លើយច្រើន

ចម្លើយរបស់អ្នក

មុន​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​ សូម​មេត្តាអាន​ដោយ​យល់​ពី​ គោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌ​ ជាមុន