រូបមន្ត P=UIcos(a) , P អនុភាពកើនឡើងដោយសារអ្វី? តើមានអ្វីខ្លះបានប្រែប្រួល?

សួរ ថ្ងៃទី​ 21 ខែ​មីនា 2019 ក្នុង អគ្គិសនី.
បញ្ចេញ​មតិ
0 ចម្លើយច្រើន

ចម្លើយរបស់អ្នក

មុន​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​ សូម​មេត្តាអាន​ដោយ​យល់​ពី​ គោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌ​ ជាមុន