តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយទិន្នន័យដែលទទួលបានពីសេនស័រមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់?

សេនស័រមួយចំនួន ដូចជា encoder gyro GPS និងផ្សេងៗទៀតតែងតែបង្ហាញទិន្នន័យមិនច្បាស់លាស់ ទោះបីជាបានដាក់ប្រើជាមួយ LPF។ 

សួរ ថ្ងៃទី​ 17 ខែ​មីនា 2019 ក្នុង អេឡិត្រូនិច.
បញ្ចេញ​មតិ
0 ចម្លើយច្រើន

ចម្លើយរបស់អ្នក

មុន​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​ សូម​មេត្តាអាន​ដោយ​យល់​ពី​ គោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌ​ ជាមុន