តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយវារីអគ្គិសនីដំណើរការបានពេញ១ឆ្នាំ?

យើងដឹងថាវារីអគ្គិសនីគឺការទាញយកថាមពលអគ្គិសនីពីចរន្តទឹកហូរ។ ជាធម្មតាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដូវវស្សា នៅក្នុងស្ថានីយវារីអគ្គិសនីគឺមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី។ តែនៅរដូវប្រាំងវិញ ស្ថានីយវារីអគ្គិសនីគឺមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីឡើយ។

សួរ ថ្ងៃទី​ 16 ខែ​មីនា 2019 ក្នុង អគ្គិសនី.
បញ្ចេញ​មតិ
0 ចម្លើយច្រើន

ចម្លើយរបស់អ្នក

មុន​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​ សូម​មេត្តាអាន​ដោយ​យល់​ពី​ គោលការណ៍ និង​លក្ខខណ្ឌ​ ជាមុន