សិទ្ធតាមពិន្ទុ

ការផ្ដល់ពិន្ទុ

អ្នក​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​និង​សិទ្ធ​បន្ថែមនៅ​ពេល​មាន​អ្នក​គាំទ្រអ្នក​កាន់​តែ​ច្រើន

 • +2
  បង្កើតសំនួរ
 • +5
  សំនួរត្រូវបានគេគាំទ្រ
 • +10
  ចម្លើយត្រូវបានគេគាំទ្រ
 • +15
  ចម្លើយ​បាន​យល់ស្រប

ការផ្ដល់សិទ្ធ

អ្នក​ទទួល​បាន​ពិន្ទុ​និង​សិទ្ធ​បន្ថែមនៅ​ពេល​មាន​អ្នក​គាំទ្រអ្នក​កាន់​តែ​ច្រើន