តើ QA Unity ជាអ្វី?

QA Unity ឈ្មោះនេះគឺទាញយកមកពីពាក្យសំនួរនិងចម្លើយ។

QA Unity គឺជាគេហទំព័រចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែកអគ្គិសនីថាមពល អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិក ស្វ័យតិកម្ម ប្រព័ន្ធទូរគមនាគម និងផ្សេងៗទៀត។ QA unity ក៏មានផ្តល់ជាឯកសារមេរៀនមួយចំនួនសំរាប់បន្ថែមចំណេះដឹងក្រៅពីផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនី។

QA Unity ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០១៩ ដោយនិសិត្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីចំនួន៣រូប ពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។

សូមអ្នកប្រើប្រាស់​ QA Unity ណែនាំ មិត្តភ័ក្ត មិត្តរួមថ្នាក់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សច្បង សិស្សប្អូន ទាំងអស់ធ្វើអោយស្គាល់គេហទំព័រនេះនិងធ្វើអោយមានការទាក់ទងគ្នាដោយមិនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់។

Kenny Clark Authentic Jersey 
Translate »